top of page

Disclaimer voor RGJ Fotografie

Op deze pagina vindt u de disclaimer van RGJ Fotografie, zoals deze beschikbaar is gesteld door RGJ Fotografie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is beschikbaar zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RGJ Fotografie is het niet toegestaan tekst, logo's, fotomateriaal of andere informatie op deze website her te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden. Het intellectueel eigendom berust bij RGJ Fotografie, en de betreffende bedrijven op deze website.

Alle herkenbare personen aanwezig op de website,

hebben toestemming gegeven aan RGJ Fotografie voor het plaatsen van hun foto's.

**********

Disclaimer for RGJ Fotografie

On this page you will find the disclaimer of RGJ Fotografie, as made available by RGJ Fotografie. In this disclaimer we indicate under which reservation we offer the information on our website to you.

 

Intellectual property

The use of the information on this website is available as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only re-use the information on this website according to the regulations of mandatory law.

 

Without the express written permission of RGJ Fotografie it is not allowed to reuse text, logo's, photo material or other information on this website. The intellectual property belongs to RGJ Fotografie and the other companies present on this website.

All recognizable persons present on the website,

have given permission to RGJ Fotografie for placing their photos.

bottom of page